Giải bài tập 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số :

Giải bài tập 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số :

Giải bài tập 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên khoảng, nghịch biến trên khoảng.

Giải bài tập 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; 1) và nghịch biến trên khoảng (1 ; 2).