Dân số xã A hiện nay có 10 000 người. Người ta dự đoán sau 2 năm dân số xã A là 10 404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã A tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

Hướng dẫn giải :

Gọi x % là trung bình hàng năm dân số xã A tăng thêm, (đk x > 0).

Sau năm thứ nhất dân số xã A sẽ là : 10 000 + 10 000 x % = 10 000 (1 + x %) (người) (10 000 x % là lượng tăng thêm sau năm thứ nhất) .

Sau năm thứ hai dân số xã A sẽ là :

10 000 (1 + x %) + 10 000 (1 + x %). x % = 10 000 (1 + x %).(1 + x %) = 10 000 (1 + x %)2 (người)

(10 000 (1 + x %). x % là lượng người tăng thêm ở năm thứ hai).

Theo đề ta có phương trình :

        10 000 (1 + x %)2 = 10 404

<=>  (1 + x %)2 = 10 404 : 10 000 = 1,0404

<=>  (1 + x %) = \sqrt{1,0404} = 1,02

<=> x % = 1,02 – 1 = 0,02

<=> x = 2 (thỏa điều kiện).

Vậy trung bình hàng năm dân số xã A tăng thêm 2 %.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *